Algemene voorwaarden (verkoop & inkoop)

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten ontwikkelt en geleverd (verkoop) door Stichting Bureau Ruimtekoers en op alle producten en diensten geleverd door derden aan Stichting Bureau Ruimtekoers (inkoop).

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Bureau Ruimtekoers (KvK 61068306, , gevestigd aan de Akkerwindestraat 1-512 te Arnhem) hierna te noemen: “Stichting Ruimtekoers”, en een opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever” waarop Stichting Ruimtekoers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Stichting Ruimtekoers , voor de uitvoering waarvan door Stichting Ruimtekoers derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan treden Stichting Ruimtekoers en Opdrachtgever in overleg teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien Stichting Ruimtekoers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Stichting Ruimtekoers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Stichting Ruimtekoers zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Stichting Ruimtekoers kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten. De aanbiedingen in de offerte hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3. Contractduur, uitvoering & wijziging overeenkomst prijswijziging

 1. De overeenkomst tussen Stichting Ruimtekoers en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de overeenkomst aangegeven termijn.
 2. Mondelinge en schriftelijke acceptatie van de offerte leidt tot overeenkomst. Bij mondelinge acceptatie dient deze ter aller tijde schriftelijk bevestigd te worden.
 3. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Stichting Ruimtekoers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Stichting Ruimtekoers dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Stichting Ruimtekoers zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig mogelijk en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een resultaat dat de verwachtingen van de Opdrachtgever overstijgt. Stichting Ruimtekoers zal Opdrachtgever op nader te bepalen contactmomenten op de hoogte houden van de voortgang.
 5. Stichting Ruimtekoers heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Indien door Stichting Ruimtekoers of door Stichting Ruimtekoers ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Stichting Ruimtekoers is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Stichting Ruimtekoers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
 9. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en juist aan Stichting Ruimtekoers zijn verstrekt, heeft Stichting Ruimtekoers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Stichting Ruimtekoers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Stichting Ruimtekoers is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 12. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Stichting Ruimtekoers op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Stichting Ruimtekoers een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Stichting Ruimtekoers gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Stichting Ruimtekoers daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien Stichting Ruimtekoers met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Stichting Ruimtekoers niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Heeft Stichting Ruimtekoers bij de uitvoering van de opdracht ten laste van Opdrachtgever gelden uitgegeven of te diens behoeve gelden ontvangen, dan doet hij daarvan rekening en Opdrachtgever zal dit voldoen.

 

Artikel 4. Opschorting, ontbinding , tussentijdse opzegging

 1. Stichting Ruimtekoers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Stichting Ruimtekoers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Stichting Ruimtekoers  kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Stichting Ruimtekoers bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stichting Ruimtekoers kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stichting Ruimtekoers op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Stichting Ruimtekoers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Stichting Ruimtekoers gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Stichting Ruimtekoers vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Stichting Ruimtekoers op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Overmacht

 1. Stichting Ruimtekoers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stichting Ruimtekoers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stichting Ruimtekoers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Stichting Ruimtekoers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Stichting Ruimtekoers zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Stichting Ruimtekoers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Stichting Ruimtekoers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stichting Ruimtekoers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

 

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. De betaaltermijnen worden in overleg bepaald op basis van het verwachte tijdstip waarop Stichting Ruimtekoers betalingen moet verrichten, doch zal altijd minimaal 40% van het totaalbedrag voor aanvang van de opdracht in rekening gebracht worden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet aan de betaaltermijnen voldoet brengt Stichting Ruimtekoers 10% van de voorgefinancierde bedragen aan Opdrachtgever in rekening.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

 

Artikel 7. Klachten en kwaliteitsregeling

 1. Indien u klachten of verbeterpunten heeft ten aanzien van de door Stichting Ruimtekoers verleende diensten kunt u deze schriftelijk en gedetailleerd zo spoedig mogelijk melden bij Stichting Ruimtekoers zodat Stichting Ruimtekoers hierop adequaat kan reageren en de kwaliteit van de geboden diensten kan verbeteren.
 2. Indien de Opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe hij Stichting Ruimtekoers opdracht gegeven heeft.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Stichting Ruimtekoers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stichting Ruimtekoers is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien Stichting Ruimtekoers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Stichting Ruimtekoers beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Stichting Ruimtekoers is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Stichting Ruimtekoers is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Stichting Ruimtekoers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Stichting Ruimtekoers kan maximaal aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag ter hoogte van 50% van de totale som van de opdracht, met een maximum van €5000,- euro.

 

Artikel 9. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Stichting Ruimtekoers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Stichting Ruimtekoers toerekenbaar is. Indien Stichting Ruimtekoers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Stichting Ruimtekoers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Stichting Ruimtekoers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Stichting Ruimtekoers en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom en geheimhouding

 1. Alle door Stichting Ruimtekoers geleverde materialen, content, intellectueel eigendom, vormgeving, inrichting en decoratie zijn uitsluitend eigendom van Stichting Ruimtekoers.
 2. De geleverde producten aan Opdrachtgever mogen alleen gebruikt worden ten behoeve waarvoor deze zijn gemaakt in opdracht.
 3. Stichting Ruimtekoers heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 5. Indien, Stichting Ruimtekoers gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Stichting Ruimtekoers zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Stichting Ruimtekoers niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 11. Bijzondere bepalingen voor activiteiten

 1. Stichting Ruimtekoers heeft het recht bepaalde personen uit te sluiten van deelname aan activiteiten indien deze niet te handhaven zijn in een groep of maatschappelijk ongewenst gedrag vertonen.
 2. Indien u deze opdracht annuleert dan bent u het volgende verschuldigd aan Stichting Ruimtekoers , met uitsluiting van spoedopdrachten en/of opdrachten m.b.t. woonbegeleiding: Annulering tot 3 weken voor de uitvoering van de opdracht 75%; Annulering tussen de 3 en 1 weken voor de uitvoering van de opdracht 85%; Annulering in de laatste week voor de opdracht 100%, onverlet het recht van Stichting Ruimtekoers op volledige schadevergoeding.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan personeel van Stichting Ruimtekoers te benaderen met het doel deze in dienst te nemen of individuele opdrachten te verstrekken tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tenzij het product zich er niet voor leent, is Stichting Ruimtekoers te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het product te (laten) vermelden. Stichting Ruimtekoers heeft de vrijheid om het product te vermelden voor haar eigen publiciteit of promotie.
 4. Persoonlijke informatie/gegevens van deelnemers wordt door Stichting Ruimtekoers vertrouwelijk behandeld.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht, geschillen en voorwaarden

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting Ruimtekoers partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Stichting Ruimtekoers.

Inkoopvoorwaarden

Algemene artikelen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Bureau Ruimtekoers (KvK 61068306, , gevestigd aan de Akkerwindestraat 1-512 te Arnhem) hierna te noemen: “Stichting Ruimtekoers”, en een opdrachtnemer, hierna te noemen: “Opdrachtnemer” waarop Stichting Ruimtekoers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

Factureren

 • Stichting Bureau Ruimtekoers hanteert de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen vanaf het ontvangen van de factuur, mits de opdrachtgever van Stichting Bureau Ruimtekoers de betaling eveneens heeft verricht aan Stichting Bureau Ruimtekoers.
 • Factureren kan door de factuur te sturen naar facturen@ruimtekoers.nl met daarop leesbaar alle wettelijke informatie, aangevuld met: projectnaam, naam projectleider, projectnummer en grootboeknummer vermeld.
 • Gecommuniceerde bedragen zijn altijd exclusief 21% btw. De afgesproken prijs in de overeenkomst is inclusief alle kosten die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren.

 

Eigenaarschap

 • Het auteursrecht over (beeld)materiaal, teksten, concepten, producten en intellectueel eigendom dat is tot stand gekomen in opdracht van Stichting Bureau Ruimtekoers behoort toe aan Stichting Bureau Ruimtekoers, tenzij daar in het het contract onderliggend aan de samenwerking andere afspraken over zijn gemaakt.

 

Afstemming samenwerking

 • Het kan zijn dat je tijdens je werkzaamheden wordt gevraagd door de opdrachtgever ander werk te gaan verrichten. Hoewel je tot niets verplicht bent, is het fijn dat met elkaar af te stemmen zodat vraagprijzen die de opdrachtgever te zien krijgt niet van elkaar verschillen.
 • Voor vertrouwelijk informatie, of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft geldt een strikte geheimhoudingsplicht.
 • We spreken uit dat we naar elkaar de verplichting hebben om wijzigingen in de overeenkomst altijd direct te melden. Zijn er andere zaken die ik moet weten, laat het dan zo snel als mogelijk weten.
 • Mochten we er, ondanks bovenstaande richtlijnen, toch niet helemaal uitkomen, dan spreken wij af altijd eerst een mediator te benaderen voordat wij een stap maken richting het Nederlands recht.

© 2024 Bureau Ruimtekoers