From participant and workshop facilitator to programme maker, community organiser Lenn Cox is shaping the upcoming Akademieweek, taking place from May 16 to 20 in De Voorkamer in Utrecht. The theme of the week is gentrification.

Van deelnemer en workshopfacilitator tot programmamaker, de komende Akademieweek wordt vormgegeven door community organizer Lenn Cox. De week, die van 16 tot en met 20 mei plaatsvindt in de Utrechtse Voorkamer, heeft als thema: gentrificatie. ‘Veel makers lopen ertegenaan. Gentrificatie is zo groot en ecosystemisch. Hoe ga je ermee om? Hoe zorg je als kleine maker dat je niet geïnstrumentaliseerd wordt? Deze vragen gaan we concreet maken: hoe ervaart iedereen het en kunnen we allianties maken?’

‘Many makers are confronted with it. Gentrification is so vast and ecosystemic. How do you deal with it? How do you take care, as a small maker, that you don’t become instrumentalized? We are going to make these questions concrete: how does everyone experience it, and can we form alliances?’

Lenn Cox

Lenn Cox studeerde ooit Fashion Design aan ArtEZ University of the Arts. Ze ziet mode als een sociale en culturele ruimte waarin je kunt samenkomen en je kunt verhouden tot anderen, de wereld, en het leven in zijn geheel. In 2020 rondde ze haar master Practice Held in Common af. Dat deed ze met een onderzoek naar manieren van leven die een alternatief bieden aan het huidige neoliberale kapitalistische systeem. Ze reisde naar verschillende leer-werk-woongemeenschappen in en rondom Europa die gebaseerd zijn op collectieve zorg, samenwerking en solidariteit en nam tijdelijk deel aan het leven in de groep.

Lenn Cox once studied Fashion Design at ArtEZ University of the Arts. She sees fashion as a social and cultural space in which you can come together and you can relate to others, the world and life in general. In 2020 she completed her master’s Practice Held in Common, which she did with research into ways of living that offer an alternative to the current neoliberal capitalist system. She travelled to different learning-working-living communities in and around Europe that are based on collective care, cooperation and solidarity, temporarily participating in daily life within these groups.

‘Ik dacht, ik doe een onderzoekje van een jaar en dan ben ik klaar, maar ik ben er niet meer mee opgehouden’, vertelt Lenn. ‘Mijn rol als maker ligt hier. We leven als mens, maar ook als participatief maker altijd in relatie tot de ander. We zijn allemaal groepsmensen. Maar: wat voor type groepsmens ben je? En: hoe vind je je plek daarin? In een groep kom je jezelf tegen en kun je je positie als kunstenaar of designer bevragen. Je leert ervan en je ontwikkelt jezelf. Essentieel is wel de bereidheid om samen te werken in plaats van de competitie aan te gaan, voor makers en voor mensen.’

‘I thought, I’ll do a short year-long research project and I’ll be done, but I haven’t stopped since’, Lenn explains. ‘My role as a maker lies here. We always live in relation to each other, as people, but also as participatory makers. We are all group people. But: what type of group person are you? And: how do you find your place within that? In a group, you encounter yourself and you can question your position as artist or designer. You learn from it and develop yourself. Indeed, the willingness to work together instead of in competition is essential, for makers and for people.’

Elke dag een workshop

Netwerken uitbreiden, ervaringen en kennis delen, elkaar steunen, gelijkgestemden ontmoeten en bondjes smeden, daarvoor is deze Akademieweek volgens Lenn dan ook vooral bedoeld. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn er dagelijks workshops te volgen. Design antropoloog Tina Lenz komt langs om brood te bakken met de deelnemers, de Rotterdamse Anti-Gentrification School brengt een bezoekje aan Utrecht en pakt uit met een rollenspel.

Uit Leipzig is kunstperformance-collectief gruppe tag te gast. Speciaal voor de Akademieweek komen zij naar Nederland om mee te onderzoeken hoe gentrificatie een rol speelt in de dagelijkse praktijk van kunstenaars en designers. Het is de eerste samenwerking tussen Bureau Ruimtekoers en het Duitse collectief. Met hen heeft Lenn het weekprogramma samengesteld. Lenn: ‘gruppe tag doet interventies in de publieke ruimte en maakt samen met de gemeenschap theater op straat. Tijdens de Akademieweek werkt de groep samen met de andere deelnemers toe naar een publieke interventie. Op zaterdag gaan we de straat op. Dan is er een happening. Het wordt interessant om al die verschillende methodes naast elkaar te zien, performatief en participatief. Ik ben benieuwd wat we van elkaar gaan leren! Het is mooi als het deelnemers scherp stelt en versterkt.’

A Workshop every day

Expanding networks, sharing experiences and knowledge, supporting each other, meeting like-minded people and forging alliances; that is precisely what this Akademieweek is intended for, according to Lenn. There will be workshops taking place daily from Tuesday through to Friday. Design anthropologist Tina Lenz will drop by to bake bread with the participants, the Rotterdam-based Anti-Gentrification School will visit Utrecht and pull out all the stops with a role-playing game.

Leipzig art performance collective gruppe tag are our guests for the week. They are coming especially for the Akademieweek, to help investigate how gentrification plays a role in the daily practice of artists and designers. It is the first collaboration between Bureau Ruimtekoers and the German collective. Lenn has put together the programme with them. Lenn: ‘gruppe tag intervenes in the public space and creates theatre on the street together with the community. During the Akademieweek, the group will work towards a public intervention together with the other participants. On Saturday, we take to the streets. Then there will be a happening. It will be interesting to see all these different methods side by side, performative and participatory. I am curious to see what we will learn from each other! It’s great if it sharpens and strengthens the participants.’

Go here for more information about the

De Voorkamer

De vierde workshop wordt gegeven door De Voorkamer. De ontmoetingsplek in Utrecht is het toneel van deze Akademieweek: een centrale stek waar makers uit allerlei windstreken gemakkelijk naar toe kunnen waaien, maar bovenal een voorbeeld van wat participatief werken zoal kan brengen. ‘De Voorkamer is een sociale en creatieve community die in 2016 samen met de gemeenschap is opgezet. Er is onder andere een taalcafé, een vrouwencafé, er zijn kooksessies en er wordt radio gemaakt. Het gaat veel verder dan een buurthuis. De bewoners zijn medemakers van De Voorkamer en dragen er verantwoordelijkheid voor.’

De Voorkamer ligt in de wijk Lombok dat deze week het werk- en speelterrein van de deelnemers zal zijn. Iedere dag wordt er afgesloten met een gezamenlijk diner.

The fourth workshop will be facilitated by De Voorkamer. The gathering place in Utrecht is the stage for this Akademieweek: a central spot where makers from all corners of the world can blow on in, but above all an example of all that working in a participatory manner can bring. ‘De Voorkamer is a social and creative community that was set up together with the wider community in 2016. Amongst other things, there is a language café, a women’s café, there are cooking sessions and radio programmes. It goes far beyond a community centre. The residents are the co-creators of De Voorkamer and bear shared responsibility for it.

De Voorkamer is situated in the Lombok neighbourhood that will be the participants’ work- and play terrain for the duration of the week. Each day will conclude with a communal dinner.

Het programma voor de Akademieweek is ontstaan in samenwerking met Bureau Ruimtekoers. ‘Ik heb veel met Yosser gesproken en ook met Sanne, die echt de basis heeft gelegd van de Akademie’, aldus Lenn. ‘Het is niet dat de Akademieweek een antwoord is op alle vragen waar makers mee zitten, maar erna weet je wel dat je niet alleen staat. De Akademieweek is bestemd voor iedereen die al een tijdje in het veld werkt, of je nou gemeenschapskunst maakt of beleidsmaker bent, maar ook voor studenten die even willen proeven in de keuken is het erg interessant om mee te doen.’

The programme for the Akademieweek has been created in collaboration with Bureau Ruimtekoers. ‘I had many conversations with Yosser and also with Sanne, who really laid the foundations for the Akademie,’ Lenn says. ‘It’s not that the Akademieweek is an answer to all of the questions that makers are facing, but after it, you know that you’re not standing alone. The Akademieweek is for anyone who has been working in the field for a while, whether you make community art or are a policy maker, but it is also very interesting for students who might want to get a taste to join in.’

En Lenn zelf? Waar is zij eigenlijk het meest benieuwd naar? ‘De tussenmomenten, de overgangen – afwassen, koken, de minuten waarin je staat te wachten om iemand te ontvangen – op die plek zijn, dat interesseert me. Ik weet uit ervaring dat er dan van alles kan plaatsvinden. En sowieso: bodystorming, het lijfelijk samenzijn in een ruimte, op díe plek en met déze makers, dat alleen al zorgt ervoor dat er altijd wel iets gebeurt.’

And Lenn herself? What is she actually most curious about? ‘The in between moments, the transitions – doing the dishes, cooking, the minutes when you are waiting to welcome someone – being in that place, that interests me. I know from experience that anything can happen then. And in any case: bodystorming, physically being together in one space, at that location and with these makers, that in itself ensures that there is always something happening.’

© 2024 Bureau Ruimtekoers