For, With or By – How to Put Down Roots in a Neighbourhood With De Voorkamer

De Voorkamer, located in the Lombok district in Utrecht, is a meeting space where you will encounter diverse cultures and an ongoing programme that is made together with the existing and new communities that reside in the neighbourhood.

Through this co-creation, they continue to build a support network to help people integrate in Utrecht and the rest of the Netherlands. Here, creative processes are often at the centre of meaningful exchanges between people. One of the reasons they are our hub this Akademieweek!

De Voorkamer is een ontmoetingsruimte in de Utrechtse wijk Lombok, waar je met verschillende culturen in aanraking komt en waar doorlopend wordt geprogrammeerd met de huidige en nieuwe gemeenschappen die wonen in de wijk. Zo bouwen zij vanuit co-creatie aan een support-netwerk om mensen te helpen met hun integratie in Utrecht en de rest van Nederland. Waarbij creatieve processen vaak het middelpunt vormen van betekenisvolle uitwisselingen tussen mensen. Een van de vele redenen dat zij onze hub zijn komende Akademieweek!

Co-creation is key

Together, Pim van der Mijl and Shay Raviv founded De Voorkamer. ‘A place to belong and a safe space to gain new experiences,’ the website explains. Everything that De Voorkamer develops happens in co-creation. ‘For us, this means having personal contact with people and developing projects together based on their talents,’ Pim explains. ‘By developing together, you really encourage everybody’s involvement. It may take longer to start with to get something off the ground, but in the long run it is widely supported. Projects like that also become more accessible for a wider audience.’

Pim van der Mijl is samen met Shay Raviv grondlegger van De Voorkamer. ‘Een plek om erbij te horen en een veilige plek om nieuwe ervaringen op te doen.’ vertelt de website. Alles wat De Voorkamer ontwikkelt, gebeurt in co-creatie. ‘Voor ons betekent dat persoonlijk contact maken met mensen en aan de hand van hun talenten samen projecten ontwikkelen’, legt Pim uit. ‘Doordat je sámen ontwikkelt, wakker je veel meer ieders betrokkenheid aan. Het duurt misschien in het begin wat langer om iets van de grond te krijgen, maar vervolgens wordt het wel breed gedragen. Projecten worden daarmee ook toegankelijker voor een breder publiek.’

Backgammon boards and coffee cups

‘One example is the Arabic coffee house at De Voorkamer, developed together with members of the Syrian community in Utrecht. When it became clear what the needs were, the task allocation began according to the knowledge and skills of the developers. This varied from one Farez, a Syrian carpenter who started making Backgammon boards, to people designing and making ceramic coffee cups. From there, it continued to grow. This year (up to and including July 2022) we have developed 280 activities in this way, designed by many volunteers and also local artists, amongst others.’

Pim

Pim: ‘Een voorbeeld is het Arabisch koffiehuis van De Voorkamer, ontwikkeld samen met leden van de Syrische gemeenschap in Utrecht. Nadat duidelijk was welke behoefte er was, begon het taken verdelen aan de hand van de kennis en kunde van de ontwikkelaars. Dat varieerde van een Farez, een Syrische houtbewerker, die Backgammon borden ging maken tot mensen die koffiekopjes ontwierpen en maakten van keramiek. Van daaruit groeide het steeds verder. We hebben dit jaar (tot en met juli 2022) op deze manier 280 activiteiten ontwikkeld, vormgegeven door heel veel vrijwilligers en bijvoorbeeld ook lokale kunstenaars.‘

Equality is very important at De Voorkamer, in the activities – next to the Dutch language café there is also an Arabic language café – as much as in terms of the participants involved. Pim: ‘The idea is clear that we learn from each other and do things communally. The newcomers and the ‘born Dutch’ stand side by side here. We organise for and through our community. I once began by approaching people in the ASC, drinking coffee with them, listening to their stories and involving them in our initiative. Now people come to us and the activities are already continuing to develop beyond De Voorkamer, in the playing field of the city. Still, having personal contact remains very important. The fact that De Voorkamer has such an impact on the lives of many people and is supported by all of those committed volunteers is a beautiful thing to me. Before, I could only dream of that.

Gelijkwaardigheid is erg belangrijk bij De Voorkamer, zowel in activiteiten – naast een Nederlands taalcafé is er ook een Arabisch taalcafé – als op het vlak van de betrokken deelnemers. Pim: ‘Het idee is duidelijk dat we van elkaar leren en gezámenlijk dingen ondernemen. De nieuwkomers en de ‘geboren Nederlanders’ staan bij ons naast elkaar. We organiseren voor en door onze gemeenschap. Ooit begon ik met in het AZC mensen aanspreken, koffie met hen drinken, naar hun verhaal luisteren en hen betrekken bij ons initiatief. Inmiddels komen mensen zelf naar ons toe en ontwikkelen de activiteiten zich al door tot buiten De Voorkamer, in het speelveld van de stad. Maar nog altijd is persoonlijk contact maken heel belangrijk. Dat de Voorkamer nu zo’n impact heeft op het leven van veel mensen en gedragen wordt door al die betrokken vrijwilligers vind ik zó mooi. Daar kon ik voorheen alleen van dromen.’

Workshop For, With or By – How to Put Down Roots in a Neighbourhood.

Besides being our main location for the upcoming Akademieweek, De Voorkamer also hosts a workshop! During their workshop you will get to know De Voorkamer and their methods for community building. Through real-life examples, feedback tools, dialogue and workshops with community members at De Voorkamer, you will learn about what it means to open and run a place where truly everyone feels welcome.

Naast dat De Voorkamer de hele week onze hoofdlocatie is, geven zij zelf ook een workshop. Tijdens de workshop leer je De Voorkamer en hun methodieken voor het bouwen van gemeenschappen kennen. Aan de hand van concrete voorbeelden, feedback tools, dialoog en workshops met leden van de gemeenschap bij De Voorkamer, leer je over wat het betekent om een plek te openen én te draaien waarbij écht iedereen zich welkom voelt.

 

Get more info and

© 2024 Bureau Ruimtekoers